Home / Event / WP7. Dissemination & Exploitation – Minister of Education, Science and Technology HE Shyqiri Bytyci

WP7. Dissemination & Exploitation – Minister of Education, Science and Technology HE Shyqiri Bytyci

Sep
6

Minister of Education, Science and Technology HE Shyqiri Bytyci’s Facebook post following the meeting with the EUFORIA delegation on 6 September

Një strategji për arsimin e lartë në Kosovë

Sot prita në takim partnerët e projektit EUFORIA, në kuadër të programit ERASMUS+, të kryesuar nga koordinatori i projektit Prof. Iraj Hashi nga Universiteti Staffordshire.

Jam njoftuar nga partnerët e këtij projekti për rëndësinë e projektit në funksion të ngritjes së kapaciteteve në arsimin e lartë. Po ashtu, në këtë takim, partnerët e projektit kanë folur edhe rreth çështjes së sistemit të financimit të institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë.

E vlerësoj lartë rëndësinë e projektit EUFORIA, për faktin se qëllimi i këtij projekti është të zhvillojë lidhjet midis universiteteve dhe ndërmarrjeve në Kosovë në mënyrë që të përmirësojë mësimdhënien dhe mësimin, punësimin e të diplomuarve dhe të kontribuojë në financimin e arsimit të lartë në universitetet e Kosovës.

MAShT është në fazën e formimit të një grupi të ekspertëve në bashkëpunim me mbështetësit tanë ndërkombëtarë për të hartuar një strategji për funksionimin e institucioneve të arsimit të lartë publik dhe privat në Kosovë, e sigurisht që në kuadër të kësaj strategjie do të rregullohet edhe çështja e financimit të Universiteteve.

Projekti EUFORIA është një konsorcium i gjashtë institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë (Universitetet e Prishtinës, Pejës, Gjakovës, Gjilanit dhe Ferizajt dhe Kolegjit Riinvest) dhe pesë universitete nga Unioni Evropian; Universiteti i Ankonës (Itali), Universiteti i Zagrebit (Kroaci), Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Munih (Gjermani), Universiteti Nottingham Trent dhe Universiteti Staffordshire (Mbretëria e Bashkuar).

Here is translation:

A strategy for higher education in Kosovo

Today I hosted the EUFORIA project partners in the framework of the ERASMUS + program, led by the project coordinator Prof. Iraj Hashi from Staffordshire University.

I was informed by the partners of this project on the importance of the project in function of capacity building in higher education. Also, at this meeting, the project partners spoke about the issue of the financing system of higher education institutions in Kosovo.

I highly appreciate the importance of the EUFORIA project for the fact that the purpose of this project is to develop links between universities and enterprises in Kosovo in order to improve teaching and learning, employment of graduates and contribute to the financing of higher education at universities in Kosovo.

MEST is in the process of forming a team of experts in cooperation with our international supporters to draft a strategy for the functioning of public and private higher education institutions in Kosovo, and certainly within this strategy will be regulated the issue of financing of Universities.

The EUFORIA project is a consortium of six higher education institutions in Kosovo (Universities of Pristina, Peja, Gjakova, Gjilan and Ferizaj and Riinvest College) and five universities from the European Union; University of Ancona (Italy), University of Zagreb (Croatia), University of Applied Sciences in Munich (Germany), Nottingham Trent University and Staffordshire University (United Kingdom).

Një strategji për arsimin e lartë në Kosovë

Sot prita në takim partnerët e projektit EUFORIA, në kuadër të programit…

Posted by Shyqiri Bytyqi on Thursday, 6 September 2018	
Top